Erfenis

Wat is erfbelasting?

Sinds beegin vorige eeuw moet een erfenis die is ontvangen, worden belast. Deze belasting wordt gedefinieerd als erfbelasting en is een van de zogenaamde rijksbelastingen. Het gaat uit van de totale waarde van een erfenis minus eventuele te verrekenen schulden, toeslagen en begrafeniskosten. Het is alleen verschuldigd als erfbelasting bij een bepaalde verkrijging door overlijden. Dat wil zeggen, alleen als een erfenis daadwerkelijk wordt aanvaard en de totale waarde ervan boven de belastingvrijstellingsgrens ligt. Net als het belastingtarief voor erfbelasting is dit variabel en onder andere afhankelijk van de mate van verwantschap tussen de overledene en de begunstigde.

Hoeveel bedraagt ​​de erfbelasting?

De hoogte van de erfbelasting is gebaseerd op de marktwaarde van de erfenis en de mate van verwantschap tussen erfgenamen en erfgenamen. Hoe nauwer de begunstigde en de erflater verwant zijn, hoe lager de erfbelasting en hoe hoger de belastingvrijstelling. De mate van verwantschap is ook van invloed op de belastingklasse waarin de erfgenamen worden ingedeeld. Dit heeft weer gevolgen voor de hoogte van de erfbelasting. Echtgenoten worden belast in belastingklasse I tegen 7% tot 30%, afhankelijk van de waarde van de erfenis. Broers en zussen of neven en nichten vallen in belastingklasse II en zijn onderworpen aan een belastingtarief van 15% tot 43% van de totale waarde. Personen die geen familie zijn van de erflater betalen minstens 30% erfbelasting in belastingklasse III. Met onze erfbelastingcalculator kunt u berekenen hoe hoog de erfbelasting voor u wordt.

Wie is erfbelastingplichtig?

Iedereen die een erfenis verwerft waarvan de waarde hoger is dan het heffingvrije vermogen, moet successierechten betalen. Alleen de staat, als erfgenaam in laatste instantie, betaalt geen erfbelasting. Wie betaalt successierechten met een gemeenschap van erfgenamen?

Als u erft in een gemeenschap van erfgenamen, is het aan de verantwoordelijke belastingdienst die verplicht is om aangifte te doen van de gemeenschap van erfgenamen. Het is dus mogelijk dat erfgenamen die in het algemeen helemaal niet belastingplichtig zijn, worden gevraagd om aangifte te doen als onderdeel van de erfbelasting. Als gemeenschap van erfgenamen kunt u echter ook gezamenlijk aangifte erfbelasting doen. Er bestaat dan de mogelijkheid om erfbelasting rechtstreeks uit de nalatenschap te betalen. In het geval van onroerend goed is successierecht pas direct verschuldigd aan de erfgenamen die de marktwaarde naar rato laten uitkeren. Nadere informatie over erfbelasting kunt u het beste met een juridisch adviseur bespreken met gemeenschappen van erfgenamen.